Vraagstukken bij online kansspelen

Vraagstukken bij online kansspelen

De online marktomvang van illegale kansspelaanbieders zit tussen de € 250 (Ksa) en € 500 miljoen. Met de Koa wil de regering dat er een kanalisatiegraad van 80% van de omzet wordt gerealiseerd bij legale aanbieders. Welke type kansspelen vergunning krijgen wordt krachtens de AMvB bepaald.

Wie volgen de effectiviteit en handhaafbaarheid van het beleid?

Een deel van de kansspelen op internet al is gelegaliseerd via het bestaande regime (e-commerce), namelijk de loterijen en sportweddenschappen.

Centraal Register Uitsluiting Kans Spelen

De kansspelspeler moet zijn persoonlijke gegevens aanleveren, zoals het BSN en een profiel aanmaken met de grenzen van zijn gokgedrag: frequentie, deelname duur, maximale storting, respectievelijk tegoed op de kansspelspelersrekening. Zodra de kansspelspeler zijn aangegeven grens overschrijdt, dient vergunninghouder hem daarop aan te spreken (telefonisch/email). Op vergunninghouder rust verder een actieve zorgplicht om het speelgedrag te volgen, te registreren en te interveniëren zodra daar aanleiding voor is. Wanneer sprake is van herhaaldelijk risicovol gedrag moet de vergunninghouder de speler tot vrijwillige uitsluiting zien te bewegen. Deze uitsluiting is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Deze database met de gegevens van alle uitgesloten kansspelspelers wordt beheert door de Ksa. Hier worden niet alleen uitsluitingen voor de (legale) online kansspelen vastgelegd, maar ook de bezoekverboden voor de vestigingen van Holland Casino en de speelautomatenhallen aan elkaar gekoppeld. Uitgangspunt is dat de kansspelspeler op basis van vrijwilligheid instemt met een toelatingsverbod, maar kan ook aangevraagd worden door een belangrijke naaste. Een kansspelspeler die in het CRUKS is opgenomen kan gedurende de tijd dat de  uitsluiting of het bezoekverbod geldt (in beginsel een half jaar) niet spelen op een legale site en evenmin een Holland Casino of speelautomatenhal bezoeken. Deze uitbreiding van de bevoegdheden van de Ksa en de bijbehorende privacy aspecten horen onder aandacht te zijn van belangenbehartigers van de kansspelspelers zoals de RvKS. Maar ook dat persoonsgegevens verkregen bij het ene kansspel (bijvoorbeeld casinospelen) niet mogen worden ingezet voor een kansspel via internet. Hoe gaat dit voorkomen worden?

Slicks vragen:

Wat als de online gokker via een portal wordt doorgeleid naar een illegale site?

Wat is het toegangsverbod van het CRUKS waard bij online kansspelen? Bij de legale site kan de persoon niet meer terecht maar bij de illegale dan?

Tom Schoolderman wint prijs door scriptie over lootboxen.

Winnaars Kansspelautoriteit Scriptieprijs 2018 bekend

Olivier Flinterman is de winnaar van de Master Scriptieprijs 2018 van de Kansspelautoriteit. Tom Schoolderman wint de Bachelor Scriptieprijs 2018. Olivier Flinterman schreef een scriptie over kansspelbelasting, Tom Schoolderman boog zich over loot boxes.

De Kansspelautoriteit (Ksa) organiseert sinds 2015 jaarlijks een scriptieprijs. Er zijn steeds twee prijzen: een voor de beste Masterscriptie (prijs 2.500 euro) en een voor de beste Bachelorscriptie (prijs 1.500 euro). Voor de Scriptieprijs 2018 ontving de Ksa vijf inzendingen (twee Master- en drie Bachelorscripties) die voldeden aan de voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat het eindcijfer van de onderwijsinstelling minimaal een 8 moet zijn. Beleidsrelevantie, uitdrukkingsvaardigheid en analytisch niveau zijn beoordelingscriteria van de jury.

Olivier Flinterman

Olivier Flinterman

Master scriptie

Olivier Flinterman pleit in zijn scriptie Kansspelbelasting: is herziening een gok waard? (pdf, 1.4 MB) voor een uniforme heffing van kansspelbelasting bij kansspelaanbieders over het bruto-spelresultaat (met aftrek van afdrachten aan Staat en goede doelen), nadat hij eerst een analyse maakte van de huidige wijze waarop belasting wordt geheven. Zijn scriptie wordt ongetwijfeld in de beleidsvorming over dit onderwerp meegewogen. Olivier Flinterman is inmiddels afgestudeerd in de fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bachelor scriptie

Tom Schoolderman schreef in rechtsvergelijkend perspectief over loot boxes: hij vergeleek de manier waarop het Verenigd Koninkrijk met deze schatkistjes in games omgaat met de manier waarop Nederland dat doet. Over loot boxes is momenteel veel te doen: ze zijn de exponent van de trend dat er gokelementen opduiken in games. De Ksa publiceerde in 2018 twee studies over dit onderwerp. De scriptie Rechtsvergelijkend onderzoek loot boxes in Verenigd Koninkrijk en Nederland van Tom Schoolderman is een nuttige bijdrage in het publieke debat over deze hybride vormen van gamen en gokken. Tom Schoolderman is afgestudeerd in het staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht.

Schoolderman

Tom Schoolderman

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats op 13 mei 2019 van 15 tot 17 uur bij de Kansspelautoriteit in Den Haag. De prijswinnaars presenteren op deze bijeenkomst hun scripties. Meer informatie over het aanmelden en het programma volgt binnenkort. Hetzelfde geldt voor de inschrijving en voorwaarden voor deelname aan de Kansspelautoriteit Scriptieprijs 2019.

Bron: Kansspelautoriteit [ LINK ]

Leg commerciële loterijen aan banden

Leg commerciële loterijen aan banden, maak hun afdracht tot overheidstaak

Opiniestuk door Michael Bruijn is adviseur business analyticus en strategie

Als weldenkend mens moet je niet aan loterijen mee doen. Het reclamespektakel dat ervoor wordt opgevoerd is al reden genoeg om van deelname af te zien, want ook daarvan betaalt de deelnemer immers de rekening. Maar de aanbieders slagen erin om de fata morgana van rijkdom effectief te verkopen. Dat gebeurt door doelgericht en zonder scrupules menselijke zwakheden te bespelen: hebzucht, jaloezie en de oerangst om buiten de kudde te vallen. Stel je voor dat de hele buurt wint en jij niet.

De schaamlap voor de hebberigheid bestaat uit de wettelijke afdracht aan goede doelen, in Nederland 50% van de inleg. Daar eisen de commerciële uitbaters van de loterijen handig de ‘credits’ voor op. In kostbare advertenties in kwaliteitskranten bedanken zij het volk, maar eigenlijk vooral zichzelf, voor al het moois dat er met de opbrengsten van deze moderne aflatenhandel wordt gedaan.

‘Een handvol ongecontroleerde Mandarijnen dicht om de loterijen heen bepaalt waar de opbrengsten naartoe gaan’

Voor de VIP’s organiseren zij klatergouden evenementen waar zij bestuurders van begunstigde goede doelen op het podium bijeendrijven om hen voor de camera tot uitingen van dankbaarheid te dwingen. De filantropie in Nederland is de afgelopen decennia zwaar gecorrumpeerd geraakt door de commerciële kansspelen. Het zou goed zijn als de fondsenwervende instellingen tot bezinning komen en het groezelige geld van de loterijen niet meer aannemen.

Donateurs kunnen dit proces bespoedigen door alleen nog geld over te maken aan instellingen die geen geldstroom uit troebele bron accepteren. Het helpt natuurlijk ook als mensen stoppen met loten kopen en hun inleg voortaan direct aan liefdadigheid doneren. Door het misleidende reclamegeweld van de loterijen aan banden te leggen kan de eerste stap gezet om deze doelen te bereiken.

Mandarijnen

Tot het zo ver is moet de toewijzing van de afdrachten worden aangepakt. De gokbazen spelen hierin namelijk een centrale rol. Een absurde situatie: wettelijk verplichte afdrachten worden zonder tussenkomst van de overheid door een samenstel van private partijen naar eigen goeddunken uitgegeven en vervolgens voor de eigen commerciële profilering aangewend. Het is onbegrijpelijk dat de overheid deze situatie tolereert.

Ook het toezicht op de uitvoering deugt niet. Een handvol ongecontroleerde Mandarijnen dicht om de loterijen heen bepaalt waar de opbrengsten naartoe gaan. In de praktijk zijn dat instellingen die jaarlijks zelf al een bedrag met zes nullen ophalen en waar je als loterij-exploitant qua merknaam mee voor de dag kunt komen. Door geld en publiciteit van de loterijen winnen die filantropische merken verder aan kracht. Dat straalt weer af op de loterijen zelf, en de vicieuze cirkel is een feit. Het gevolg is dat er bij de loterijen en enkele goede doelen een oligopolie ontstaat, een winner-takes-all-concentratie van partijen.

‘Tegelijkertijd wordt er flink geld gestoken in een kleine, willekeurige groep hobbyprojecten van loterijbazen’

Ter illustratie: de Belastingdienst heeft circa 55.000 Algemeen Nut Beogende Instellingen geregistreerd. Volgens zijn jaarverslag van 2017 ondersteunt marktleider Postcode Loterij er 121, oftewel een fractie. En dat terwijl die partij in dat jaar €357 mln. weggaf, ruim 6% van de totaal datzelfde jaar in ons land gedoneerde €5,7 mld. Deze superconcentratie is slecht voor de spreiding van de filantropische euro en voor de innovatiegraad en diversiteit van goede doelen.

Tegelijkertijd wordt er flink geld gestoken in een kleine, willekeurige groep hobbyprojecten. Die bevinden zich vaak dicht bij de persoonlijke interessesfeer en relatiekring van de loterijbazen en hun hofhouding, zoals vaker door de media is belicht. Soms worden de grenzen van de wet opgezocht. Zo berichtte Follow the Money onlangs dat een oprichter van de Postcode Loterij via een gelieerde stichting financiële versterking zou hebben geregeld voor een voetbalclub waarin hij zelf belangen heeft.

Zuiver

Er is een simpele manier om het risico van (de schijn van) belangenverstrengeling bij voorbaat uit te sluiten, en filantropische euro’s rechtvaardiger en doelmatiger te besteden. De overheid moet zelf de afdrachten voor de goede doelen incasseren bij de loterijen en deze vervolgens ook zelf verdelen over filantropisch Nederland. Bijvoorbeeld door middelen toe te voegen aan de begroting van relevante, parlementair gecontroleerde departementen. Ondersteun alle ANBI’s met een vaste toelage, een starterspremie voor nieuwe instellingen, tegemoetkoming in accountantskosten of subsidie van opleidingen voor bestuurders. Ook kan de fiscale aftrekbaarheid van giften aan goede doelen worden verruimd. Zo wordt zuivere liefdadigheid gestimuleerd: persoonlijker, onbaatzuchtiger en in stilte.

Zorgplicht

Constructieve bijeenkomsten Leidraad Zorgplicht

12 april 2019

De Kansspelautoriteit kijkt met een tevreden gevoel terug op de vijf bijeenkomsten in de afgelopen weken over het concept van de Leidraad Zorgplicht. De laatste bijeenkomst was gisteren (11 april 2019) in Rotterdam.

In een constructieve sfeer werd met aanbieders van kansspelen, deskundigen uit de zorgsector en ervaringsdeskundigen gesproken over maatregelen gericht op het voorkomen dat mensen gokverslaafd raken en wat er moet gebeuren aan consumentenbescherming. De gemene deler van de bijeenkomsten was dat er breed draagvlak is voor de gedachten achter de in de leidraad beschreven maatregelen. Wel plaatsen sommige aanbieders van kansspelen kanttekeningen bij de concrete uitwerking van een aantal maatregelen. Ook werden soms vraagtekens gesteld bij de uitvoerbaarheid.

Wettelijke plicht

De Ksa schetst in de Leidraad Zorgplicht de maatregelen die kansspelaanbieders moeten treffen om invulling te geven aan hun zorgplicht. Dat zij die plicht hebben, staat in de Wet op de kansspelen. De vijf bijeenkomsten in het land zijn onderdeel van de zogenoemde consultatie. Dat is een periode waarin marktpartijen en andere betrokkenen op- en aanmerkingen kunnen maken op beleidsdocumenten.

Kansspelverslaving jongeman

Reactie

De Ksa beoordeelt alle reacties en past – indien nodig of gewenst – het document aan. De reacties die tijdens de vijf bijeenkomsten gemaakt zijn, worden hierbij meegenomen. Een zinvolle reactie bijvoorbeeld die tijdens een aantal bijeenkomsten werd gegeven, was dat de VAN, branchevereniging voor speelautomaten, een goede rol zou kunnen vervullen bij het invoeren van een aantal maatregelen. Behalve in Rotterdam waren er bijeenkomsten in Eindhoven, Amsterdam (28 maart), Zwolle (2 april) en Utrecht (9 april).

Toezicht

Als de Leidraad Zorgplicht eenmaal is vastgesteld door de raad van bestuur van de Ksa, zijn de in het document genoemde maatregelen uitgangspunt bij het toezicht op de kansspelsector. Partijen die onvoldoende invulling geven aan verslavingspreventie, lopen het risico van sanctiemaatregelen door de Ksa.

Invulling

Er waren voor de Ksa grofweg twee redenen het document op te stellen. De eerste reden is de constatering dat er op verschillende plekken op verschillende manieren invulling wordt gegeven aan preventie- en beschermingsmaatregelen. Dat is begrijpelijk, aangezien de Wet op de kansspelen alleen in algemene zin verplichtingen oplegt. De tweede reden, in het verlengde van de eerste, is dat marktpartijen aan de Ksa hebben gevraagd richting te geven aan hoe de zorgplicht in te vullen. De Ksa doet dit met de Leidraad Zorgplicht.

Reageren

Op de conceptversie van de Leidraad Zorgplicht kan tot en met 22 april 2019 worden gereageerd via info@kansspelautoriteit.nl. De Kansspelautoriteit nodigt hiertoe van harte uit. De consultatie startte op 11 maart (zie ook: Ksa toetst document (Leidraad Zorgplicht) over hoe gokverslaving te voorkomen).

Bron: De Kansspelautoriteit [ LINK ]

Gokken met creditcard beperken.

Britse overheid wil gokken met creditcard beperken

Een vrouw die in 2 dagen tijd een gokschuld van meer dan 100.000 pond op liep met het gebruik van Creditcards heeft voor flinke opschudding gezorgd in Groot Brittannië. De overheid heeft naar aanleiding hiervan actie ondernomen om de mogelijkheden om te gokken met een creditcard te beperken.

Minister komt met plannen

De minister van Cultuur Jeremy Wright heeft aan de Britten laten weten dat er inmiddels plannen op tafel liggen die tot stand gekomen zijn op basis van aanbevelingen die gegeven zijn door de UK Gambling Commission. Daarbij is uitgezocht dat de overheid inderdaad de autoriteit heeft om het gokken met creditcards te beperken of zelfs te verbieden. Naar verluid is er in het Engelse Lagerhuis veel sympathie voor de plannen, die grotendeels gericht zijn op het voorkomen van gokverslavingen en het tegengaan van onnodige gokschulden.

Geld verloren met 9 verschillende creditcards

Het opmerkelijke van dit verhaal is dat de plannen bedacht zijn nadat het een keer goed misgegaan is. Een Britse vrouw liep immers een gokschuld op van meer dan 100.000 pond door middel van het gebruik van verschillende creditcards. In totaal had zij de mogelijkheid om met maar liefst 9 kaarten geld toe te voegen bij online casino’s en daarmee te gokken. Inzetten die dus allemaal verloren werden, maar met weddenschappen in de schulden komen mag volgens Jeremy Wright niet de bedoeling zijn.

Ook gokbedrijven moeten scherper zijn

Nu er plannen op tafel gekomen zijn om eventueel de creditcard als optie te verbieden tussen de betaalmethodes voor online casino’s is er een flinke discussie opgelaaid. Volgens velen is het namelijk zo dat niet alleen de toegankelijkheid van de betaalmethode aanleiding kan zijn voor de eventuele schulden die ontstaan. Casino’s die gekeurd zijn door de UK Gambling Commission zouden namelijk zelf ook beter op moeten letten om problemen voor gokkers tegen te gaan. Of de vrouw bij meerdere casino’s met haar creditcards gestort heeft is in dit verhaal niet bekend.

Bron: dailyhoops.nl [ LINK ]

Oprichting van de Raad van Kansspel Spelers i.o. is een feit.

Oprichtingsbijeenkomst Raad van Kansspel Spelers i.o. 

Utrecht  3 april                      

Ervaringsdeskundigen op het terrein van de kansspelindustrie kwamen woensdag in Utrecht bijeen om samen vorm te geven aan de Raad van Kansspel Spelers (RvKS) in oprichting. De RvKS is een uitvloeisel van het regeerakkoord waarin
ervaringsdeskundigen een belangrijke rol krijgen bij het terugdringen van kansspelverslaving.

De RvKS  opereert als onafhankelijk adviesorgaan voor het verslavingspreventie beleid van de kansspelaanbieders 
waarbij  samenwerking met betrokkenen zoals deze aanbieders, de  verslavingszorg en de overheid essentieel is.
De RvKS  is een bottom up beweging van recreatieve, risico- en probleemspelers die hun expertise inzetten om voorlichting, preventie en aanpak van gokverslaving meer praktijkgericht en streetwise gestalte te geven. Ook gaat de RvKS adviseren over de allocatie van middelen uit het nog op te richten Verslavingspreventiefonds.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Stichting Landelijk Informatie Centrum Kansspel Spelers (Slicks) subsidie gegeven voor het opzetten van dit adviesorgaan. Slicks faciliteert voorlopig de ontwikkeling en begeleidt het proces tot de officiële installatie. De RvKS is volop bezig de Kansspel aanbieders, Verslavingszorg en de Overheid te betrekken bij deze beweging om op de beste manier verslavingspreventie vorm te geven.

De Raad heeft nog meer input nodig van belangenorganisaties en individuele ervaringsdeskundigen.
Zij kunnen zich  aanmelden via www.rvks.nl/contact

Download persbericht RvKS hier.

FIOD legt beslag op 30 miljoen euro (Groningen)

FIOD legt beslag op 30 miljoen euro vanwege illegale kansspelen

FIOD legt beslag op 30 miljoen euro vanwege illegale kansspelen

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag panden in Groningen doorzocht in verband met een onderzoek naar illegaal gokken op internet en witwassen. Er is beslag gelegd op ruim 30 miljoen euro en onroerend goed. Daarnaast is er ook beslag gelegd op administratie en drie auto’s. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Vier mannen, een vrouw en een reeks bedrijven worden verdacht van het aanbieden van kansspelen op internet zonder vergunning en het witwassen van inkomsten.

Vermoedelijk hebben de verdachten verhullende structuren opgezet met vennootschappen in binnen- en buitenland om online gokspelen aan te bieden.

Mogelijk gaat het om minstens 50 miljoen euro

De opbrengsten daarvan zijn deels geïnvesteerd in onroerend goed, waardoor er sprake is van witwaspraktijken. Mogelijk ging het tussen 2012 en 2017 om een bedrag van minstens 50 miljoen euro. In januari bleek uit onderzoek van Motivaction dat ruim 1,8 miljoen Nederlanders illegaal gokken op internet. Volgens de onderzoekers is de gokmarkt op internet in Nederland ongeveer 600 miljoen euro waard.

50 verboden gokcomputers in beslag genomen

Grote politieactie: 50 verboden gokcomputers in beslag genomen

UPDATE & VIDEOIn de strijd tegen illegaal gokken is de politie vanmiddag zo’n 100 winkels, theehuizen, café’s en snackbars in Rotterdam binnengevallen. In totaal zijn zo’n vijftig zogeheten Cash Centers in beslag genomen, verboden gokcomputers waarop waarop goklustigen kunnen wedden op sportwedstrijden.

Volgens het Openbaar Ministerie ging het om een landelijke actie waarbij het zwaartepunt in Rotterdam lag. De Kansspelautoriteit (KSA), de politie en het OM sloegen speciaal voor de invallen de handen ineen. Ze hopen zo een einde te maken tegen illegaal gokken.

De Cash Centers lijken een relatief nieuwe variant op het verschijnsel gokzuil. In de Cash Centers kan op een account contant geld gestort worden. Het vermoeden is dat er met het account vervolgens op een computer of via de mobiele telefoon anoniem gewed kan worden op sportwedstrijden. Bij winst zou het geld contant opgenomen kunnen worden bij het Cash Center.

In Nederland is het aanbieden van kansspelen zonder vergunning strafbaar. Het vermoeden is dat de exploitanten door het aanbieden van de Cash Centers betrokken zijn bij het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. De exploitanten hebben hiermee vermoedelijk miljoenen euro’s verdiend.

De gemeente Rotterdam liet eerder weten de strijd aan te willen binden tegen illegaal gokken. Illegaal gokken komt vooral voor in cafés. Kroegbezoekers kunnen via speciale computers geld inzetten op bijvoorbeeld sportwedstrijden. Omdat in Nederland wedden op sportwedstrijden alleen is voorbehouden aan de Lotto, zijn deze zogenaamde gokzuilen verboden.

De in beslag genomen gokzuilen werden met een vrachtwagen afgevoerd.

De in beslag genomen gokzuilen werden met een vrachtwagen afgevoerd.

In Rotterdam zijn tientallen invallen gedaan.

In Rotterdam zijn tientallen invallen gedaan.

Gokkasten

Gokkasten

Bron: AD.NL [ LINK ]


De Kansspelautoriteit heeft hierover het volgende te melden:


Landelijke actie: Tientallen gokzuilen in beslag genomen

De Kansspelautoriteit (Ksa) neemt vanmiddag in samenwerking met de politie op tientallen  locaties  zogenoemde Cash Centers – vermoedelijk een soort van gokzuilen – in beslag. Dat gebeurt in een landelijk gecoördineerd onderzoek naar illegaal gokken onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Door het in beslag nemen wil de overheid illegaal gokken via de Cash Centers stoppen.

Het strafrechtelijk onderzoek door de Ksa richt zich op de exploitanten van zogenoemde Cash Centers.  De Cash Centers lijken een relatief nieuwe variant op het verschijnsel gokzuil. In de Cash Centers kan op een account contant geld gestort worden. Het vermoeden is dat er met het account vervolgens op een computer of via de mobiele telefoon anoniem gewed kan worden op sportwedstrijden. Bij winst zou het geld contant opgenomen kunnen worden bij het Cash Center.

Aanbieden illegale kansspelen strafbaar

Op 28 augustus 2018 heeft de Ksa bedrijfspanden van de rechtspersonen doorzocht, die de Cash Centers aanbieden en verspreiden onder winkeliers en horecagelegenheden.  Er is toen administratie in beslag genomen. De exploitanten van de machines en de eigenaren van de website waarmee illegaal gegokt kan worden, zijn als verdachte aangemerkt. Het gaat om vier natuurlijke personen en circa tien rechtspersonen. Het onderzoek is in volle gang.

In Nederland is het aanbieden van kansspelen zonder vergunning strafbaar. Het vermoeden is dat de exploitanten   door het aanbieden van de Cash Centers betrokken zijn bij het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. De exploitanten hebben hiermee vermoedelijk miljoenen euro’s verdiend. Er is vandaag dan ook beslag gelegd op meer dan een miljoen euro op buitenlandse bankrekeningen van verdachten, omdat misdaad niet mag lonen. Om het aanbieden van illegale gokmogelijkheden vanwege de risico’s onmiddellijk te stoppen is besloten om de Cash Centers ook in beslag te nemen.

Risico’s op gokverslaving en witwassen

Het bestrijden van gokzuilen is een belangrijk aandachtsgebied van de Ksa. De inleggers zijn geheel oncontroleerbaar, er is geen zicht op geldstromen, omzet, eventuele verdiensten en er is geen  controle mogelijk op een eerlijke gang van zaken.  Er is geen zicht op personen die gokken en of die bijvoorbeeld minderjarig zijn of schulden hebben. Dat is onwenselijk, want dit maakt het voorkomen en bestrijden van gokverslavingen lastig. Bovendien onttrekken deze illegale praktijken zich aan elke vorm van financiële en belastingtechnische controle. Er zijn risico’s op witwassen via de Cash centers. Er kunnen anoniem duizenden euro’s in de automaten gestort worden, en eventuele gokwinsten worden ook contant uitbetaald. Onderzoek in opdracht van de Ksa door Tilburg University in 2015 toonde aan dat degenen die zich met gokzuilen bezig houden, veelal ook betrokken zijn bij andere vormen van georganiseerde misdaad.

Ondermijnende criminaliteit

De actie maakt onderdeel uit van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Meerdere overheidsdiensten –zoals de Ksa, gemeenten, Politie en OM-  trekken samen op om de problemen en risico’s van illegaal gokken aan te pakken.

De Cash Centers staan in winkels, theehuizen, cafés en snackbars. Het zwaartepunt van de actie ligt in de regio Rotterdam, waar ruim meer dan 50 Cash Centers worden meegenomen. In Utrecht en omgeving worden circa 20 gokzuilen in beslag genomen. In Oost-Nederland gaat het om circa 20 zuilen en in Den Haag en omgeving worden er meer dan 10 zuilen in beslag genomen. De overige Cash Centers worden van locaties in Noord-Holland, Brabant en Limburg meegenomen. De politie ondersteunt de actie van de Ksa met meer dan 200 man. De ondernemers waar de zuilen staan lopen kans om onderwerp te worden van bestuurlijk dan wel strafrechtelijk onderzoek. De gemeenten waar de Cash Centers in beslag worden genomen bekijken of de risico’s dusdanig zijn, dat ook de locaties op (korte) termijn gesloten moeten worden.

Bron: De kansspelautoriteit [ LINK ]

Hulpverlening bij gokverslaving is maatwerk!

‘Voorkomen dat mensen gokverslaafd raken is maatwerk’

27 maart 2019

Responsible gambling, op verantwoorde wijze gokken, wordt bereikt door het juiste gereedschap op de juiste momenten uit een goed gevulde gereedschapskist te gebruiken. Welk gereedschap nodig is, is afhankelijk van het type kansspel, de omstandigheden en de consument in kwestie.

Zak en as

Dat werd duidelijk tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 26 maart 2019 in Eindhoven over de Leidraad Zorgplicht, waar sinds 12 maart op gereageerd kan worden. In dit document schetst de Kansspelautoriteit (Ksa) de minimaal noodzakelijke maatregelen die kansspelaanbieders moeten treffen om gokverslaving te voorkomen en de consument afdoende te beschermen. In de Wet op de kansspelen staat dat kansspelaanbieders een ‘zorgplicht’ hebben.

Elf maatregelen

In de Leidraad Zorgplicht (pdf, 321 kB) staan elf maatregelen, inclusief toelichting, die kansspelaanbieders, afhankelijk van het kansspel dat zij aanbieden, kunnen of moeten treffen. De maatregelen gelden niet één op één voor alle aanbieders van kansspelen. Dat is omdat het ene kansspel, bijvoorbeeld een loterij, minder verslavend is dan een kansspelautomaat of een casinospel. Ter illustratie: alle kansspelaanbieders zijn verplicht om consumenten op passende wijze te voorzien van informatie over het spel dat zij aanbieden. Ook moeten alle aanbieders informatie geven over de risico’s die verbonden zijn aan het aangeboden spel. Een andere verplichting die voor alle aanbieders geldt, is het beschikken over een adequate klachtenprocedure. Andere verplichtingen, zoals het beschikken over een sluitend proces om de consument vrijwillig (tijdelijk) uit te sluiten van deelname, gelden alleen voor een beperkter aantal aanbieders.

Maatwerk

De bijeenkomst in Eindhoven had vooral een voorlichtend karakter. Er werden vragen gesteld over hoe de maatregelen in te vullen. Er bleek dat kansspelaanbieders heel duidelijk een eigen verantwoordelijkheid zien bij het voorkomen van kansspelverslaving. Eén aanbieder vertelde dat hij bezig was om het bezoek aan zijn speelhal te monitoren: ongeveer zestig procent van de bezoekers komt eenmalig, twintig procent komt twee of drie keer per maand en twintig procent komt regelmatig. ‘Die laatste categorie ken je. Uit die groep haal je het grootste deel van je winst, maar die mensen moet je ook in de gaten houden. Die lopen het meest risico.  Voorkomen dat mensen gokverslaafd raken is maatwerk’, aldus deze aanbieder.

Invulling

Met de Leidraad Zorgplicht geeft de Ksa handvatten aan aanbieders over de invulling van de zorgplicht. Er waren verschillende redenen om het document op te stellen. De directe aanleiding is dat uit gesprekken met kansspelaanbieders bleek dat kansspelaanbieders op verschillende wijze invulling geven aan de zorgplicht. Dat is begrijpelijk, aangezien de wet wel zegt dat kansspelaanbieders een zorgplicht hebben, maar niet concreet maakt wat de zorgplicht inhoudt. Vanuit de markt kwam dan ook de vraag aan de Ksa om richting te geven bij wat de zorgplicht inhoudt.

Bijeenkomsten

De komende twee weken organiseert de Ksa nog vier bijeenkomsten (in Amsterdam, Zwolle, Utrecht en Rotterdam). Medewerkers van de Ksa lichten de Leidraad Zorgplicht tijdens de bijeenkomsten toe, marktpartijen en andere betrokkenen kunnen tijdens de bijeenkomsten vragen stellen en opmerkingen plaatsen (zie ook Ksa toetst document (Leidraad Zorgplicht) over hoe gokverslaving te voorkomen).

Reageren

De Ksa stelt uiteindelijk de Leidraad Zorgplicht na de consultatieperiode vast. Tot 22 april 2019 is er de mogelijkheid om te reageren op de conceptversie  via info@kansspelautoriteit.nl. De reacties die tijdens de vijf bijeenkomsten in het land worden gegeven en de schriftelijke reacties die binnenkomen, worden beoordeeld en verwerkt. Na vaststelling is de Leidraad Zorgplicht het uitgangspunt van het toezicht door de Ksa op het gebied van verslavingspreventie.

Bron: Kansspelautoriteit [ LINK ]

Online petitie tegen gokhal in Oost Gorinchem

Gorcummer Anne Hamelink toont zijn online-petitie, op zijn verzoek niet met zijn gezicht in beeld.

GORINCHEM

Een online-petitie tegen de komst van een gokhal in Gorinchem Oost van wijkbewoner Anne Hamelink begint vruchten af te werpen. Ze zijn nog weliswaar klein, maar zijn verwachting is dat ze groter zullen groeien.

,,Al leidt mijn initiatief alleen maar tot bewustwording van het feit dat het toelaten van een gokhal in een omgeving waar veel jeugd samenkomt niet slim is dan heb ik al het gevoel dat het resultaat van de petitie zin heeft”, zo geeft Hamelink aan op de vraag of hij denkt dat zijn actie kans van slagen heeft. ,,Maar ik heb de petitie ook vooral opgezet om mensen op het gevaar dat gokken met zich meebrengt te wijzen. Ik heb destijds, in 2016, mijn zienswijze tegen de komst van een amusementshal vol met kansspelautomaten ingediend bij de gemeente. Ik vond dat de informatieve bijeenkomst die toen werd gehouden niet de mogelijkheid bood om je mening te kunnen geven. ‘Daar was de avond niet voor bedoeld’. Er werd gezegd dat als je wat wilde inbrengen je dit maar schriftelijk moet doen. Dat heb ik gedaan. Nóóit antwoord op gehad.”
Hamelink benadrukt dat hij niets tegen de bouw van het hotel, de bioscoop en andere bijkomende bestemmende inrichtingen heeft. Hij werkt zelf in de hotelbranche en weet hoe inventief men kan zijn om combinatie-arrangementen aan te bieden. ,,De locatie voor dit casino met kansspelautomaten is gewoon niet goed. Er zijn veel grote publiekstrekkers in de nabije omgeving. Denk aan de McDonalds, de bowling, het nieuwe winkelcentrum Hoog Dalem, de Evenementenhallen. Een KFC restaurant volgt. Allemaal grenzend aan een woonwijk met veel jonge gezinnen en jongeren. Zo’n Jack’s Casino heeft een aanzuigende werking op jeugd. Daar richten ze zich onder meer ook op. Bovendien, het is bewezen dat gokken kan leiden tot ernstige vormen van verslaving.”

Het bezoek van kansspelhallen moet je ook vooral niet stimuleren, vindt Hamelink. Hij overweegt om over enkele weken voorafgaand aan de raadsvergadering van april de zeepkist te beklimmen om het college van B&W en de gemeenteraad het resultaat van de petitie te overhandigen en zijn motivatie erbij uit te spreken dat de gemeente de taak heeft om de gevaren van gokverslaving zoveel mogelijk te verkleinen. Helemaal uitsluiten kun je dit niet, daar is hij zich van bewust. ,,Mocht de gokhal toch open gaan dan kan de gemeente nog eisen stellen aan de hoeveelheid uitingen en de locaties daarvoor. Dit kan het aanzuigen van bezoekers beïnvloeden. Ik hoop in elk geval op een groot aantal medestanders die hun mening kunnen geven op https://geengokhal.petities.nl, ‘Geen gokhal op Gorinchem Oost’.”

De speelautomatenhal van Jack’s Casino en het hotel van Van der Valk zijn met elkaar verbonden door eerdere besluitvorming in 2012. Een raadsmeerderheid stemde in 2016 met tegenzin voor het plan en onderschreef het gevaar van gokverslaving, maar was met handen en voeten gebonden. Het nieuwbouwcomplex aan de Franklinweg omvat na opening ook een bioscoop met bijna 1200 stoelen.

Bron: De Stad Gorinchem.nl [ LINK ]